Windows XP

SHP-Dateien Import und Export, Datenbankanbindung, Bahnlegungsmodul, Transparenter Modus (ab OCAD 8 Draft-Mode)

 

3 Versionen, Professional, Standard, Bahnlegung